Faaliyetlerimiz
Tarih: 21.12.2017| Okunma Sayısı: 4534

MuMUŞ BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ İÇ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile T.B.B. Staj Yönetmeliğinden kaynaklanan görevlerin bilimsel ilkelere uygun ve sürekli biçimde yerine getirebilmesi amacıyla MUŞ BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ (MUBSEM) kurulmuştur.

STAJ

Madde 2 : Avukatlık stajı, Avukatlık Kanunu ve T.B.B. Staj Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan ve stajyer listesine kaydı kesinleşen adayın kayıt tarihi itibariyle başlar.

Stajyer Avukat, mahkemelerde ve Adalet daireleri ile Avukat yanında ki staj süresince Avukatlık Kanunu ve T.B.B. Staj Yönetmeliği ile bu iç yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Madde 3: Stajyerler:

a) 16 ve 17. maddede belirtilen derslere katılımın dışında Baro Staj Kurulunca veya Baro tarafından düzenlenecek mesleki seminer, panel ve konferansların organizasyonunda görev almak ve tüm faaliyetlere,

b) Baro Yönetim Kurulu, Çalışma Komisyonları ya da Eğitim Kurulu tarafından yapılacak araştırma, anket vs. çalışmalarına,

c) Adli Müzaheret Bürosu ve Yönetim Kurulunca görevlendirildiğinde Baronun diğer Komisyon çalışmalarına,

katılmakla yükümlüdürler.

STAJ EĞİTİM MERKEZİ GENEL KURULU

Madde 4: Staj Eğitim Merkezi Genel Kurulu en az 7 üyeden oluşur. Üye kaydı Staj Eğitim Merkezi Staj Kuruluna verilecek talep dilekçesi ile bu talebin STAJ EĞİTİM MERKEZ KURULUNUN oy çokluğu ile kabulü sonucu gerçekleşir.

Staj Eğitim Merkezi Genel Kuruluna Staj Kurulu ve Eğitim Kurulu Başkanları Başkanlık eder.

Staj Eğitim Merkezi Genel Kurulu Kurul olağan olarak ayda bir kez, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Toplantı gün ve saati kurul yazman tarafından üyelere duyurulur.

Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy sayılır

Toplantıda alınan kararlar Staj Merkez Kurulu yazmanı tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri taktirde aykırılık kaydını/şerhini kararın sonuna yazdırabilirler.

Staj Eğitim Merkezi Genel Kurul denetim ve bünyesinde STAK MERKEZ KURULU , EĞİTİM KURULU ve YÜRÜTME –MALİ KURUL lar bulunmakta olup faaliyette bulunurlar.

STAJ KURULU

Madde 5: Staj Kurulu, Baro Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir üyesi ile Yönetim Kurulu dışından Staj Eğitim Merkezi Genel Kurulu tarafından seçilecek olan , Avukatlık Kanununun 14 ve 90. maddelerinde yer alan engellerden herhangi biri ile engeli olmayan iki Avukattan oluşur.

Staj Kurulu üyelerinden Baro yönetim kurulu üyesinin görev süresi iki, yönetim kurulu dışından seçilen üyelerin görev süresi ise üç yıldır.

Staj kurulu; Staj Eğitim Merkezinin çalışmalarından Baro Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 6: Staj Kurulunun görevleri;

a) Çalışma takvimini ve çalışma programını onaylamak , Eğitim Merkezinin sunacağı eğitim raporlarını uygunluğunu denetlemek,

b) Stajyer Avukatların yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen eğitim programına, meslek kurallarına uygun staj yapıp yapmadığını denetlemek,

c) Merkezin amacına uygun çalışmasını sağlamak üzere her türlü etkinliği gerçekleştirmek, yazılı, görsel araçlarla bilgi ve kaynak biriktirmek, yayın yapmak,

d) Avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi için bir avukatın yanında bulundurabileceği stajyer sayısını kısıtlamak dahil gerekli her türlü önlemi almak ve alınan bu önlemleri denetlemek,

e) Stajyer için bir dosya açmak,staj listesine yazılma aşamasına kadar sunulan ve oluşturulan belgeler ile staj eğitimi aşamasında stajyerin devam ve eğitimine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi bu dosyada saklamak ve staj eğitiminin tamamlanması ile birlikte hazırlanacak rapor ile birlikte Baro Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Staj kredisinden yararlanmak üzere başvuran ve yararlanan stajyerlerin durumunu TBB Staj Kredi Yönetmeliği çerçevesinde incelemek, kredinin kesilmesini gerektiren nedenler varsa Yönetim kuruluna bildirmek,

g) Altı ayda bir Merkez'e ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Baro Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Stajyerlerin talep ve yakınmalarını değerlendirerek çözüm üretmek,

ı) Staj Bitim Belgesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmak, bilgi vermek.

i) Yürütme ve Mali Kurulun talep ve ihtiyaç raporları doğrultusunda Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak,

j) Eğitim Merkezinin talebi doğrultusunda eğitim yapılacak hukuk dallarını, öğretim görevlilerini belirlemek, atamak, görevden almak,

Madde 7: Staj Kurulu, çalışma dönemi başında üyeleri arasından bir Başkan, bir Koordinatör seçer, görev dağılımı yapar. Kurul Başkanı aynı zaman da Kurul Genel Sekreterliği Görevi de yürütme yetkisine sahiptir. Başkanın mazeret dahilinde görevi başında bulunmaması durumunda Kurul Koordinatörü Başkan a vekillik eder.

Kurul olağan olarak iki ayda bir kez, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Toplantı gün ve saati kurul yazman tarafından üyelere duyurulur.

Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy sayılır.

Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri taktirde aykırılık kaydını/şerhini kararın sonuna yazdırabilirler.

Madde 8: Kurul üyeleri toplantılara katılmak ve kurulca verilecek görevleri yapmak zorundadır. Kurul üyelerinin kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içerisinde ardı ardına olması koşulu aranmaksızın iki kez kurul toplantılarına katılmaması halinde üyeliğinin sona erdirilmesi için kurulca STAJ EĞİTİM MERKEZİ Genel Kuruluna talepte bulunulur.

EĞİTİM KURULU:

Madde 9: Kurul, Staj Eğitim Merkez Kurulu tarafından iki çalışma dönemi için görevlendirilen en az 3 üye ile bir stajyer temsilcisinden oluşur. Eğitim Kurulu kendi arasında bir Eğitim Kurulu Başkanı bir Eğitim Kurulu Sekreteri bir de sayman seçmektedir. Staj Eğitim Kuruluna Eğitim Kurulu Başkanı Başkanlık eder , her türlü teklif ve talebi kurul da alınan karar ile talep haline getirip Staj Kuruluna Sunmakla görevlidir.

Madde 10: Eğitim programlarının hazırlanması ve etkin bir eğitim verilmesi için Staj Kuruluna öneriler hazırlar.

Eğitim Kurulu üyesi, görevlendirdiği bölümün eğitim programına titizlikle uyar ve denetler. Geçerli bir özrü nedeniyle görevlendirdiği eğitmenin belirlenen gün ve saatte eğitim veremeyeceğini en az üç iş günü öncesinden Staj Kuruluna bildirir. Bildirilecek mazeret yazılı olmak ve belgelendirilmek zorunluluğu mevcut olup , mesleki duruşma veya işler mazeret olarak kabul görmeyecektir . Ders saati veya uygulanacak dersi eğitimi ile Eğitmenler , Eğitim Kurulunun teklifi ile Staj Kurulu izni ile değişim yapma hakkına sahiptirler. Bu değişim en az 1 hafa öncesinden Kurula bildirilmek zorundadır.

Eğitim Kurulu, eğitimle ilgili yazılı metin ve kaynak ile diğer belge ve bilgileri stajyerlere dağıtılmasını temin etmek amacıyla eğitim tarihinden en az bir hafta önce Staj Kuruluna tevdi eder.

Madde 11: Eğitim Kurulu, Kurul olağan olarak ayda bir kez, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Toplantı gün ve saati kurul yazman tarafından üyelere duyurulur.

Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy sayılır.

Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri taktirde aykırılık kaydını/şerhini kararın sonuna yazdırabilirler.

Eğitim Kurulu üyeleri ayrıca gerek duyduğunda toplantı yapılması talebini Staj Kurul sekreterliğine bildirir. Talebi inceleyen Staj Kurulu Eğitim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Madde 12: Eğitim Kurullarında görev yapacak stajyer temsilcisi, her eğitim döneminden önce, Staj Kurulunca belirlenecek bir toplantıda stajyerler tarafından bir asıl ve bir yedek olmak üzere seçilir. Görev staj bitim belgesinin alınması ile sona erer. Stajyer temsilciliğinin görevinin eğitim dönemi içinde sona ermesi halinde dönem sonuna kadar yedek temsilci görev alır.

Madde 13: Kurulda görev alan stajyer temsilcileri, kurulun tüm toplantılarına katılmak, stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı sağlamak, Staj Eğitim Merkezinin ve Baronun etkinliklerine katılmak ve diğer stajyerlerin katılımını sağlamak, stajyerlerin sorunları ile ilgili çözüm önerilerini yürütme kuruluna iletmekle görevlidir.

YÜRÜTME VE MALİ KURULU

Madde 14 : Kurul, Staj Kurulu tarafından 2 çalışma dönemi için görevlendirilen en az bir adet öğretim görevlisi, bir adet Staj Üst Kurulu Üyesi, bir adet gönüllülük esası ile seçilen avukat ve bir stajyer temsilcisinden oluşur. Yürütme ve Mali Kurulu Başkanı oy birliği ile seçilir ancak oy birliği ile seçilememesi durumunda üyeler arasında en kıdemli olan se Yürütme ve Mali Kurul Başkanı seçilmiş kabul edilir. Görev Süresi 2 çalışma dönemidir.

Madde 15 : Yürütme ve Mali Kurul , ayda bir toplantıya Yürütme ve Mali Kurul Başkanı başkanlığında toplanır. Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde başkanın çağrısı ile veya Stajyer temsilcisinin talebi ve Kurul Başkanının çağrısı ile Olağanüstü Toplantı yapılabilir.

Madde 16: Kurulunun görevleri; Staj Kurulunun aldığı kararları ivedilikle uygulamaya geçirmek ve uygulamaya geçirilmesi için Yönetim Kuruluyla Gerekli çalışmaları yapmak, Eğitim Kurulunun eğitim çalışma ve ders çizelgesinin denetim ve izlenimini yapmak , gerekli görülmesi halinde tespit dahilinde Staj Kuruluna bildirimde bulunmak, Stajyerlerin katılımlarını izlemek ve denetlemek, Staj Eğitim merkezinin Bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve bütçe harcamalarını denetlemek sureti ile 3 ay da bir Baro Yönetim Kurulu ve Baro Denetleme Kuruluna sunulmak üzere Staj Kuruluna bu konuda rapor sunmaktır.

Yürütme ve Mali Kurul , Staj Eğitim kurulu ile birlikte Staj Eğitim Merkezine mali kaynak belirlemek ve sağlamak konusunda ortak çalışma ve koordinasyon halinde olmak zorundadır.

STAJ EĞİTİM ESASLARI VE ŞEKLİ

Madde 17: Staj eğitiminin amacı stajyerin özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avukatlar yetiştirmek için staj eğitim çalışmaları yapmaktır.

Madde 18: T.B.B. Staj Yönetmeliğinin 23. ve bu iç yönetmeliğin 21 ve 22. maddelerinde belirtilen dallarda verilecek eğitimin uygulamaya yönelik olmasına, stajyerlerin dava dosyası hazırlama ve duruşmalarda dikkat edilmesi gereken konuların işlenmesine özen gösterilir.

Madde 19: Eğitim dönemi her yıl 1 Kasım günü başlar ve 31 Haziran günü sona erer.

Staj Kurulu gereksinme ve olanaklara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir.

Eğitim döneminin başlangıç, sona eriş ve ara tatil süreleri Staj Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 20: Her aday, staj süresi içinde staj dönemi öncesi duyurulan sayıda zorunlu ve seçimlik ders almak zorundadır. Staj eğitimi Avukatlık Kanununda belirtilen haller dışında kesintisiz yapılır. Staj dönemi içinde bir başka Barodan nakil yolu ile Muş Barosuna kaydolunan stajyerlere uygulanacak kurallar Staj Kurulunca belirlenir. Nakil olduğu Baroda katıldığı Staj Eğitim programı dikkate alınarak alması gereken zorunlu dersler belirlenir.

Madde 21: Bir eğitim döneminde verilen 120 saatlik eğitimin 90 saatine katılım zorunludur.

Avukatlık Hukuku, meslek ilke ve kuralları ilgili ders programına katılım zorunlu olup bir eğitim döneminde en az 25 saattir.

Aşağıda belirtilen diğer katılımı zorunlu derslerin programı staj dönemi başlamadan önce Staj Kurulu tarafından tespit edilerek stajyerlere duyurulur. Bu zorunlu derslerden 40 saatine katılım zorunludur. Bu derslere ilişkin minimum ders saati aşağıda belirtilmekle birlikte İhtiyaç duyulması durumunda Staj Kurulu ve Eğitim Merkezinin ortak kararı ile bu ders sayıları arttırılabilecektir.

MEDENİ HUKUK VE UYGULAMALARI

Min. 3 saat

BORÇLAR HUKUKU VE UYGULAMALARI

Min. 3 saat

TİCARET HUKUKU VE UYGULAMALARI

Min. 3 saat

CEZA HUKUKU VE UYGULAMALARI

Min. 3 saat

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU VE UYGULAMALARI

Min. 3 saat

İDARE HUKUKU VE UYGULAMALARI

Min. 2 saat

HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ VE UYGULAMALARI

Min. 4 saat

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ VE UYGULAMALARI

Min. 5 saat

İCRA İFLAS HUKUKU VE UYGULAMALARI

Min. 5 saat

UYAP EĞİTİMİ

Min. 2 saat

AVUKAT HAKLARI VE DİSİPLİN

Min. 8 saat

CMK -ZORUNLU MÜDAFİLİK VE ADLİ YARDIM UYGULAMA VE ESASLARI

Min. 9 saat

MESLEK ETİĞİ

Min. 8 saat

ADLİ DÜZEN İLİŞKİLERİ-ÇALIŞMASI VE UYGULAMASI

Min. 3 saat

Madde 22: Staj Kurulu 16. maddede belirtilen bölümlerin dışında seçimlik dersleri de eğitime dahil eder.

Staj Kurulu , Eğitim Dönemi başında seçimlik derslerden en az alınması gereken ders ve saati staj dönemi başlamadan ilan eder. Stajyerler bildirilen en az sayıda seçimlik derse katılmak zorundadır. Staj Kurulu, Eğitim Kurulunun onayını almak sureti ile gerek gördüğünde Avukatlık hukuku ve Meslek Kuralları ile ilgili dersler dışında staj eğitim programına dahil dersleri çıkarabileceği gibi yeni bölümleri programa dahil edebilir.

Madde 23: Her stajyer, Eğitim Kurulu- Staj Kurulu ve Yürütme Kurulunun ortak çalışması ile hazırlanan Uygulamalı Farazi Dava Duruşmalarında 1 adet seçmek sureti ile bu Farazi Dava Konuları hakkında Baro Yönetim Kurulu Başkanı – Denetleme Kurulu Başkanı- Barolar Birliği Delegesi (1 kişi ) , Disiplin Kurulundan oluşan Mahkeme Heyeti önünde Farazi Dava Duruşmasına Katılacaktır. Farazi dava seçimi zorunlu olup Staj Eğitiminin Tamamlanması için zorunludur. Dava konusunun seçimi , dava listesinin yayımlanmasından sonra en geç 1 hafta içinde Yürütme Kuruluna bildirilir.

Farazi Dava çalıştayı her yıl staj Eğitiminin dönemi içinde 01 Haziran ile 29 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

Madde 24: Staj Kurulu, Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerini başarı ile yerine getiren adaya bir katılım belgesi verir. Bu belge Baro Yönetim Kurulunca verilecek Staj Bitim Belgesine dayanak oluşturur. Baro Yönetim Kurulu stajyerin staj katılım belgesini almadan Staj Bitim belgesi vermemeğe özen gösterir.

Madde 25: Muş Barosu levhasına kayıtlı Avukatlar diledikleri takdirde Staj Eğitim Programına katılabilirler.

STAJIN SONA ERMESİ

Madde 26: Baro Yönetim Kuruluna, altı aylık adliye stajı ile avukat nezdindeki ikinci altı aylık stajını başarı ile tamamlamış ve staj eğitimine katılım belgesi almaya hak kazanmış stajyerler için staj bitim belgesi verilmesi Staj Kurulu tarafından önerilir.

Madde 27: Staj Kurulu, gerek Adliye ve gerekse yanında staj yaptığı Avukat tarafından verilen raporlarında ve gerekse staj katılım belgesinde yetersiz veya devamsız olduğu belirtilen stajyerin staj süresinin en çok altı aya kadar uzatılma önerisini Baro Yönetim Kuruluna iletir.

MALİ KURALLAR :

Madde 28- Merkezin gelirleri ve giderleri Baro bütçesinde ayrı birer hesapta tutulur.

Merkezin gelirleri: Avukatların, Baro Genel Kurulu'nun kararlaştıracağı miktardaki yıllık ödemeleri, Baro Başkanlığı tarafından Adli Yardım Ödemelerinden kesilen keseneğin en az %5 i ,eğitim merkezi için yapılan bağışlar, katılımcıların bağışları, eğitim merkezi yayınlarıyla diğer etkinliklerinin gelirleri ve Baro bütçesinden aktarılacak kaynaklardan oluşur.

Merkezin giderleri, eğitim için gerekli her türlü taşınır taşınmaz mal ve hakların karşılıkları, öğretim görevlilerine ödenecek telif hakkı, yolluk ve sair giderlerdir.

Harcamalar, Eğitim merkezi yürütme kurulunun önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu'nca yapılır.

YÖNERGE :

Madde 29- Yönerge: Eğitim Merkezi çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli yönerge taslakları MUŞ Barosu Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

GELİR KAYNAĞI :

Madde 30- Staj Eğitim Merkezi giderlerini karşılayabilmek ve bu çalışmalara kaynak yaratabilmek amacıyla Muş Barosu üyelerinden kesilen 2017 yılına ait Adli Yardım Keseneğinin %15 i staj Eğitim Kurulu Hesabına aktarılacaktır. Daha sonraki yıllar için kesenek payı Baro Yönetim Kurulunca tespit edilir. Ancak bu kesenek payı %5 den aşağı olamaz.

BAŞKA BARO STAJYERLERİNİN KATILIMI

Madde 31 : Stajını başka baroya kayıtlı olarak yapan ancak Baromuzun staj eğitim programına katılmak isteyen stajyerler stajı düzenleyen genel hükümlerin uygun olmasının yanı sıra Barosunca yazı ile bildirilmek şartı ile staj eğitimine katılabilirler.

Bu şekilde katılan stajyerlere de eğitime ilişkin aynı kurallar uygulanır. Staj eğitimine katılma belgesinin bir örneği Barosuna gönderilir.

Stajını başka baroya kayıtlı olarak yapan ancak Baromuzun staj eğitim programına katılmak isteyen stajyerler EĞİTİM GİRİŞ KESENEĞİ olarak Staj Kurulu tarafından eğitim yılı başlangıcında belirtilen ücreti Mali Kurula ödemek zorundadır. Aksi durumda staj Eğitim

Madde 32 : Bu iç yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinden Muş Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

YÜRÜRLÜK :

Madde 33- Bu iç yönetmelik Staj Eğitim Komisyonu Tarafından düzenlenerek Baro Yönetim Kurulunca kabul edilmekle yürürlüğe girer. Muş Barosu'nun 06/12/2017 ÇARŞAMBA günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Oy Çokluğu/Oy Birliği ile kabul edilmiş ve 33. madde uyarınca yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

19.07.2024
AV. KADİR KARAÇELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.