TBB Avukat Ortaklığı Yönetmeliği
Tarih: 7.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 6584

 

Türkiye Barolar Birliği Avukat Ortaklığı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmelik, avukatlık hizmeti vermek üzere faaliyette bulunacak tüzel kişiliği haiz avukatlık ortaklıklarının; kuruluş, işleyiş ve sona ermesine ilişkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Türkiyede kurulacak Avukatlık Ortaklıkları ile Türkiyede salt yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti vermek üzere yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ve mütekabiliyet esasına göre kurulabilecek olan Yabancı Avukatlık Ortaklıklarını kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi gereğince düzenlenmiştir.

Ortaklığın Niteliği ve Vergilendirme
Madde 4-
Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz. Avukatlık ortaklıklarına vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Ortaklığının Kurulması


Ortaklık Sözleşmesi
Madde 5-
Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesinin, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine (Yabancı Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine) uygun olarak hazırlanması ve tüm ortaklar tarafından imzalanması gerekir. Ana sözleşmede, Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla özel hükümlere de yer verilebilir.

Ortaklık Payı
Madde 6- Ana sözleşmede ortakların taahhüt ettikleri ortaklığa katılım payı her ortak için ayrı ayrı gösterilir. Ortaklar, ortaklığa katılım payı olarak; mesleki faaliyetin gerçekleştirilmesine uygun gayrimenkul, menkul, nakit para, mesleki doküman, arşiv, bilgi ve emek taahhüt edebilirler. Taahhüt edilen katılım payları, ortaklığın tescilini müteakip, derhal ve eksiksiz olarak ortaklığın malvarlığına geçirilir.
Ortaklığın tescilinden sonra; ortaklığa katılım paylarında meydana gelebilecek her türlü değişiklik ana sözleşmenin tadil ve tescili ile hüküm ifade eder.
Ortaklığa katılım payı olarak gayrimenkul, araba ya da hisse senedi gibi menkul değerler taahhüt edilmişse, ortaklığın tescilini müteakip derhal bu tür karşılıkların resmi kayıtlarının da ortaklığa devri gerekir. Bu tür pay karşılıklarının ortaklık adına kayıt ve tescil işlemleri, kaydın bulunduğu yere, devri yapacak olan ortak ile ortaklık temsilcisinin birlikte başvurması
ile yapılır.

Başvuru
Madde 7- Avukatlık Ortaklığı kurmak isteyen avukatlar; Avukatlık
Ortaklığının kaydedileceği Baroya ortakların tümünün imzaladığı bir dilekçe ile başvururlar. Başvuru dilekçesine ikişer nüsha olarak aşağıdaki belgeler de eklenir.
a) Her sayfası tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanmış ortaklık ana sözleşmesi,

b) Ana sözleşmede ortaklığa katılım payı karşılığı olarak taahhüt edilen gayrimenkul için tapu kaydının, araç için ruhsatnamenin, nakit para için banka dekontunun ve menkul değere ilişkin belgenin onaylanmış örnekleri,
c) Ortakların Baro levhasına kayıtlı olduklarına ilişkin bağlı olunan Barodan alınan belge, (mütekabiliyet esasına bağlı olmak kaydıyla yabancı avukatlık ortaklığı için aranmaz)
d) Ortakların nüfus cüzdanın (yabancı ortakların pasaportunun) onaylanmış örneği,
e) Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca;
(1) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiyede faaliyette bulunabileceğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesi,
(2) Yabancı ortakların her birinin kayıtlı oldukları yabancı ülke Barolarından aldıkları avukatlık ruhsatnamesi veya yetki belgesi ve mesleki faaliyetine devam etmesinde sakınca olmadığına dair tercüme edilmiş ve noterlikçe onanmış belge,
(3) Yabancı ortakların her birinin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Avukatlık Kanunu ve yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yabancı avukatlık ortaklığı hususunda mütekabiliyet esasının olduğuna ve Türk avukatların da bu şahısların ülkelerinde eşit koşullarda Avukatlık Ortaklığı faaliyetlerinde bulunabileceklerine ilişkin ilgili makamlarca verilmiş belge.

Karar
Madde 8- Başvuru dilekçesi ve ekinde yer alması gereken belgeler eksiksiz olarak Avukatlık Ortaklığının kayıt ve tescil edileceği Baro kalemine teslim edilmedikçe başvuru talebi işleme konmaz. Baro Yönetim Kurulu, Avukatlık Ortaklığının Baroya ait Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılması konusunda bir ay içinde karar verir. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde başvuru reddedilmiş sayılır. Yazılma istemi, ancak Kanun ve Tip Ana Sözleşmeye aykırılık gerekçesi ile ret edilebilir. Ret kararları gerekçeli olarak yazılır.

İsteğin Kabulü
Madde 9- Avukatlık Ortaklığı kurma başvurusu, Baro Yönetim Kurulu tarafından Kanun ve Yönetmeliğe uygun bulunduğu takdirde, Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasına karar verilir.
Baro bu karar doğrultusunda ortaklığı Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline kaydeder ve ana sözleşmenin bir örneğini Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Avukatlık Ortaklığı, Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılması ile tüzel kişilik kazanır. Avukatlık Ortaklığının Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasından önce ortaklık unvanı kullanılamaz ve ortaklık adına mesleki faaliyette bulunulamaz.
Avukatlık Ortaklığına, Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline kayıt olduğuna dair bir belge verilir.

İsteğin Reddi ve İtiraz
Madde 10- Baro Yönetim Kurulu; Kanuna ilgili yönetmeliklere ve Tip Ana Sözleşmeye aykırı bulduğu istemleri reddeder. İstemin reddine ilişkin gerekçeli karar, ortaklık kurma talebinde bulunan ortaklara ayrı ayrı tebliğ edilir. Ana sözleşmede gösterilen adrese yapılan tebligat ortağa yapılmış sayılır.
Ortaklar bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde; kararı veren Baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler. Posta masrafı itiraz edenlerden alınır. Talep halinde Baro, itiraz tarihini tespit eden bir belge düzenleyerek ilgilisine verir. Bu belge hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.
Baro Yönetim Kurulunun ortaklığın sicile yazılması isteminin reddi hakkındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.
Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, itirazı kabul veya ret eder. Türkiye Barolar Birliği itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde bir karar vermezse itiraz reddedilmiş sayılır.
Türkiye Barolar Birliği itirazın kabul ya da reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere gösterdiği gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca Bakanlığa gönderilmiş olan karardaki şekli ile üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.
Adalet Bakanlığının kararına karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ortaklar ve ilgili Baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise Adalet Bakanlığı, aday ortaklar ve ilgili Baro, idari yargı merciine
başvurabilir.
Barolar kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Avukatlık Ortaklıkları


Yabancı Avukatlık Ortaklıkları
Madde 11- Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermek isteyen Yabancı Avukatlık Ortaklıkları; faaliyette bulunacakları yer Barosuna başvururlar.
Yabancı Avukatlık Ortaklığı, mütekabiliyet esası sınırları içinde Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmuş olmak kaydıyla faaliyette bulunurlar.

Yabancı Avukatlık Ortaklığı da kuruluşa ilişkin olarak bu Yönetmelik ve Avukatlık Kanununda belirlenen şartları yerine getirmek ve belgeleri temin etmekle yükümlüdür.
Yabancı Avukatlık Ortaklıkları, sadece yabancı hukuklar ve uluslar arası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sınırlamanın dışına çıkarak mesleki faaliyette bulunamaz ve avukatlık yapamazlar. Bu sınırlama;
Yabancı Avukatlık Ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birden fazla avukat birlikte ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve olmayan avukatlar birlikte, birinci fıkrada yazılı koşullarla bir Yabancı Avukatlık Ortaklığı kurmak istediklerinde, Türkiyede faaliyet göstermek istedikleri yer Barosuna başvururlar.
Avukatlık Kanununda yer alan mütekabiliyet ön koşulu nedeniyle Yabancı Avukatlık Ortaklıklarının, Türkiyede yabancı hukuklar ve uluslararası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilmesi için, yabancı ortaklarından her birinin ülkesinde de Türk avukatlarına ve Türk avukatlık ortaklıklarına aynı esaslar çerçevesinde avukatlık hizmetleri verebilme imkanının tanınmış olması gerekir.
Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikte öngörülen koşullara uygun olarak kurulacak Yabancı Avukatlık Ortaklığını oluşturan ortakların Baroya kayıtlı olması şartı aranmaz. Ancak, ortaklığın, faaliyette bulunacağı yer Barosunun Avukatlık Ortaklığı Siciline kaydolması zorunludur. Aksi halde ortaklık unvanı kullanılamaz ve ortaklık adına faaliyette bulunulamaz.
Yabancı Avukatlık Ortaklıkları ve ortakları da Avukatlık Kanunu, yönetmelikleri ve Meslek Kurallarına uymakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi


Sözleşmenin Kapsamı
Madde 12- Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi aşağıdaki hususları kapsar:
a) Ortakların adı soyadı, uyruğu ve açık ikamet adresleri, kayıtlı oldukları Baro, Baro sicil ve birlik numaraları,
b) Ortaklığın unvanı ve adresi,
c) Ortaklığın süresi,
d) Ortaklık payları,
e) Ortaklar arasındaki ilişkiler ve uyuşmazlıkların çözümü esasları,
f) İş ve davalarla ilgili iş bölümü esasları,
g) Yönetici ortakların yetkileri,
h) Ortaklığın yönetimi ve temsili,
ı) Ortaklar kurulu,
j) Kurulun görev ve yetkileri,
k) Gelir ve giderin paylaşılması,
l) Denetim,
m) Ortaklıktan çıkma,
n) Ortaklıktan çıkarılma,
o) Pay devri ve hükümleri,
p) Ortaklığın sona ermesi,
r) Fesih, infisah,
s) Tasfiye,
Ortaklık Ana Sözleşmeleri Tip Ana Sözleşmeye uygun olarak hazırlanır.
Ana sözleşmeye, Avukatlık Kanununa, yönetmeliklerine, Meslek Kurallarına, hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve bağımsızlığına aykırı hükümler konulamaz.

Ortaklığın Unvanı ve Adresi
Madde 13- Avukatlık Ortaklığının unvanı, bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına Avukatlık Ortaklığı ibaresi eklenerek belirlenir.
Ortaklığın unvanında bulunan isim ve soyadlarının sahibi ortağın ortaklıktan ayrılması veya ölümü halinde bu kişinin adı ve/veya soyadının ortaklık unvanında kalıp kalmayacağı hususu ortaklarca Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesinde düzenlenir.
Avukatlık Ortaklığının adresi ortaklık faaliyetlerinin sürekli olarak yürütüleceği adrestir.

Ortaklığın Süresi
Madde 14- Ortaklığın süresi, ortaklar tarafından ortaklık ana sözleşmesinde belli bir süre ile sınırlandırılabileceği gibi, süresiz olarak da düzenlenebilir. Ana sözleşmede süre konulmadığı hallerde süresiz kurulmuş sayılır.

Ortaklık Payları
Madde 15- Ortaklık payları ve oranları, ortaklar arasında serbestçe kararlaştırılabilir. Sözleşmede aksine düzenleme olmadıkça ortakların ortaklık payları eşittir. Ortaklık payları rehin olunamaz.

Pay Devri
Madde 16- Ortaklık payı yalnızca ortaklara veya avukat olan üçüncü kişiye devredilebilir.
Ortaklar kurulu pay devrine onay verip vermemekte serbesttir.
Ortaklar, ana sözleşme ile her türlü pay devrini süreli veya süresiz olarak yasaklayabilirler.
Mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik ya da sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, Baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması hallerinde ortaklık payı gerçek değeri üzerinden ortaklara ya da ortaklar kurulu kararı ile avukat olan üçüncü kişiye devredilebilir. Bedelde anlaşmazlık halinde Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendine göre işlem yapılır.

Ortaklar Kurulu
Madde 17- Ortaklar Kurulu pay sahiplerinden oluşur. Ortaklar Kurulu ortaklığın en yetkili organıdır.

Ana sözleşme ile Ortaklar Kurulunun toplantı yer, zaman ve şekli ile toplantı ve karar nisapları serbestçe düzenlenir.
Ana sözleşmede bu konuda bir düzenleme olmaması halinde; Ortaklar Kurulu, ortaklardan birinin yazılı olarak belirleyip diğer ortaklara tebliğ edeceği gündemi görüşmek üzere toplantıya çağırılabilir. Ortaklara toplantı günü ve saati toplantıdan asgari üç gün önce yazılı olarak tebliğ edilmiş olmak kaydı ile ortakların en az 3/4 ünün hazır veya temsilen hazır bulunduğu hallerde Ortaklar Kurulu geçerli olarak toplanmış sayılır. Eğer bu nisaba ulaşılamazsa ortaklar aynı usulle ikinci kez çağırılır ve bu toplantıda hazır veya temsilen bulunan ortaklardan en az iki tanesinin bulunması yeterlidir. Ortaklar Kurulu en az yılda bir kez Ocak ayı içinde toplanır.
Ortaklar Kurulu toplantısında bir ortak diğer bir ortağa kendisini temsil için yetki verebilir. Bir kişide birden fazla ortağın temsil yetkisi bulunamaz. Ortaklar dışında başka bir kişi temsilci olarak görevlendirilemez.
Kurul kararları ortaklık karar defterine yazılır ve katılan ortaklarca imzalanır. Kararlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçelerini yazarak kararları imzalarlar.

Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18- Ortaklar Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ortaklığın yönetim ve temsili ile yetkili olan ortakları belirlemek,
b) Yönetim ve temsile ilişkin yetki sınırlarını belirlemek,
c) Ortaklar dışında ortaklıkta çalışacak avukatların ve diğer yardımcı elemanların haklarına ilişkin genel
kuralları belirlemek,
d) Ortaklar arasında ortaklığın faaliyetlerine ve işbölümüne ilişkin genel kuralları belirlemek,
e) Yönetici ortak veya ortaklar tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek onaylamak,
f) Ortakların aylık olarak gelirden alacakları avanslar ve yıllık gelirin paylaşımı ile ortaklığın gelişimi için ayrılacak miktarı belirlemek,
g) Ortaklık payının, devir ve intikalinde yeni ortağın kabulü veya kabul edilmemesi konusunda karar vermek,
h) Ortaklıktan çıkmak isteyen veya payı haciz edilen ortağın payının satın alınması konusunda karar vermek,
ı) Ortakların ortaklıktan çıkarılmaları hususunda karar vermek,
j) Ortaklık faaliyetleri için gerekli olan yatırımlar konusunda karar vermek,
k) Ortaklık ana sözleşmesinde ihtiyaç duyulacak değişiklikler konusunda karar vermek,
l) İşin reddi gerektiği konusunda ortaklardan birinin talebi olduğunda, bu hususu karara bağlamak,
m) Ortaklık süresi bittiğinde ortaklığın devamına karar vermek,
n) Ortaklığın feshine karar vermek,
o) Ortaklığın feshi veya infisahı söz konusu olduğunda tasfiye görevlisini tayin etmek.

Ortaklığın Yönetimi ve Temsili
Madde 19- Ortaklığın hangi ortak veya ortaklar tarafından ne şekilde temsil ve ilzam edileceği ortaklık ana sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, Ortaklar Kurulunca alınacak kararlarla da belirlenebilir. Sözleşme veya Ortaklar Kurulunca alınmış kararlarla yönetim ve temsil ile ilgili olarak bir veya birden ziyade ortağın yetkili kılınmamış olması halinde ortaklığın yönetim ve temsilinde tüm ortaklar yetkilidir.
Yönetim ve temsilde yapılan değişikliğe ilişkin kararın bir nüshası Baroya bildirilir ve ortaklığın sicil dosyasında saklanır.
Yönetim ve temsile yetkili kişilerin imza sirküleri ile yetkiye ilişkin belgeleri, Baro başkanlığınca onaylanır.

Yönetici Ortakların Yetkileri
Madde 20- Ortaklar Kurulunca bir ya da birden fazla ortak, yönetici ortak olarak seçilebilir.
Yönetici ortakların seçilmeleri, görev süreleri, değiştirilme esasları, yetkileri, toplanma zamanları, toplantıya çağırılma şekli ve kararlar için gerekli çoğunluk nispetleri ana sözleşmede düzenlenir.
Yönetici ortaklar, Kanun, yönetmelikler, ana sözleşme ve ortaklar kurulunun kararlarına göre ortaklığın faaliyetlerini yönetir, ortaklığı temsil ve ilzam eder, ortaklar kurulunun verdiği görevleri yerine getirir.
Ana sözleşme ve ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortaklara ortaklık kar payı yanında ücret verilmesine de karar verilebilir.
Ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortakların görevine her zaman son verilebilir, başka ortak görevlendirilebilir.
Yönetici ortakların yetkileri, diğer ortaklar ile çalışan avukatların mesleki bağımsızlıklarını ihlal eder nitelikte kullanılamaz.

Gelir ve Giderlerin Paylaşılması
Madde 21- Ortaklar öncelikle ortaklığın giderlerini karşılamakla yükümlüdürler. Ortaklar gelirin paylaşımını ana sözleşmede serbestçe kararlaştırırlar.

Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Madde 22- Ortaklar; birbirleriyle, çalışanlarla ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde avukatlık mesleğinin onuruna ve meslek kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.
Ortaklar; birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışında büro edinemez ve bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler.
Aksine davranışlar ortaklıktan çıkarılma sebebi olup, ortaklığın, bu çeşit davranışta bulunan ortak hakkında tazminat hakkı ve Avukatlık Kanununun disipline ilişkin hükümleri saklıdır.
Avukatlık Ortaklığında; ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar, ortaklık payı devri ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, Hakem Kurulu tarafından, Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.

İş Bölümü
Madde 23- Ortaklar arasında işlerin takibi ve işbölümünün ne şekilde yapılıp yürütüleceği ortaklık ana sözleşmesinde serbestçe belirlenir.
Ortaklara ve ortaklıkta çalışan avukatlara tevdi edilen işler, iş ve dava defterine kayıt edilir.

Denetim
Madde 24- Her ortağın ortaklık hakkında bilgi almaya ve ortaklığın defterlerini, iş ve dava evraklarını incelemeye hakkı vardır.
Ortaklar, ana sözleşmede "Avukatlık Ortaklığı"nın mali işlerini denetlemek üzere bir ya da birden çok kişiden oluşacak bir denetleme kurulu görevlendirirler. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri ana sözleşmede düzenlenir.

Ortaklıktan Çıkma
Madde 25- Ana sözleşmede aksine düzenleme yok ise her ortak payını ortaklardan herhangi birine veya birkaçına veya ortak olabilme şartlarını haiz bir başka kişiye devrederek ortaklıktan çıkabilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak çıkma iradesini, payının değerini, payı devir alacak olanın kimliğini yazılı olarak ortaklığa ve tüm ortaklara bildirir. En son ortağa bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde ortaklık, ortaklık payının devri ile ilgili kararını vermezse devire onay verilmiş sayılır.
Ortakların pay devrine onay vermemeleri halinde Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi ve Türkiye Barolar Birliği Baro Hakem Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ortaklıktan Çıkarılma
Madde 26- Bir ortak şahsına ilişkin haklı sebeplerin mevcudiyeti halinde, ortaklar kurulu üye tam sayısının 3/4 ünün kararı ile ortaklıktan çıkarılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortaklığın Sona Ermesi


Fesih
Madde 27- Ortaklar, ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, her zaman ortaklığın feshine karar verebilirler.
Ortaklığın fesih ve tasfiyesinde, ana sözleşmede hüküm bulunmaması halinde, Avukatlık Kanunu ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İnfisah
Madde 28- Avukatlık ortaklığı aşağıdaki sebeplerden biri ile münfesih
olur.
a) Ortakların ortaklıktan çıkması veya çıkarılması, ölümü, mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortakların emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması nedeni ile avukatlık ortaklığındaki ortak sayısının ikinin altına düşmesi,
b) Ana sözleşmede bir fesih sebebi belirlenmesi halinde onun gerçekleşmesi
c) Ana sözleşmede ortaklık için belirlenen sürenin uzatılmamış olması,
d) Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendinin (a/1) alt bendinde belirlenen işlemlerin üç ay içinde sonuçlandırılmamış olması,
e) Avukatlık ortaklığının diğer bir avukatlık ortaklığı ile birleşmesi,
f) Avukatlık ortaklığının Kanunun 135 inci maddesinin (5) nolu bendi uyarınca avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesi.

Tasfiye
Madde 29- Ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi hali hariç olmak üzere infisah eden ortaklık tasfiye haline girer.
Tasfiye haline giren ortaklık tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini tasfiye işleri ile sınırlı kalmak kaydı ile korur. Mesleki faaliyetine devam edemez. Ancak aldığı işleri tamamlar. Tasfiye haline giren ortaklığın ortakları bağımsız olarak mesleki faaliyette bulunabilirler.
Tasfiye haline giren ortaklık hakkında gerektiğinde Avukatlık Kanununun 42 nci maddesi hükmü kıyasen uygulanır.
Tasfiye haline giren ortaklığın durumu Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline işlenir.
Ana sözleşmede ayrıca tasfiye görevlisi atanması için özel bir usul öngörülmemiş ise tasfiye işleri yönetici ortak veya yönetici ortaklar tarafından yapılır.
Ana sözleşme ile atanan tasfiye görevlileri ya da yönetici ortaklar, ortaklar kurulu tarafından her zaman azil edilebilirler.
Pay sahiplerinin birinin talebi ile Baro yönetim kurulu da haklı sebeplerin varlığı halinde tasfiye görevlilerinin yerine yenilerini atayabilir.
Tasfiye görevlisi görevine başlar başlamaz ortaklığın hal ve durumunu tespit eder ve Baro yönetim kuruluna bildirir. Tasfiye görevlisinin durum tespit raporu göz önüne alınarak tasfiye görevlisi için Baro yönetim kurulunca kendisine bir ücret takdir edilir. Bu ücretin ödenme şekli Baro yönetim kurulunca belirlenir. Baro yönetim kurulunun belirlediği bu ücreti, tasfiye
halindeki ortaklar payları oranında Baronun göstereceği hesaba depo etmek zorundadırlar. Bu ödemelerin yapılmaması disiplin suçunu oluşturur.
Avukatlık ortaklığının borçlarının tasfiyesi şartı ile ortaklar kurulu oy birliği ile ortaklığa ait menkul ve gayrimenkullerin ortaklar arasında taksimine karar verebilir.
Tasfiye görevlisi, tasfiye haline geçen ortaklık leh ve aleyhine açılan dava ve takiplere ilişkin her türlü gideri ortaklık malvarlığı bünyesinden karşılar.
Tasfiye sonunda, ortaklığın borçları ödendikten sonra ortaklığa ait mevcutlar pay sahipleri arasında payları oranında dağıtılır.
Tasfiye sonunda tasfiye görevlisinin bildirimi ile ortaklığın Baro Avukat Ortaklığı Sicilinden terkini yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli


Birleşme ve Nakil
Madde 30- Aynı Baroya kayıtlı iki ayrı Avukatlık Ortaklığının, her birinin ortaklar kurulunca alınacak kararlar ile ortaklıklardan birinin adı ya da başka bir adla oluşturacakları yeni bir Avukatlık Ortaklığında birleşmeleri mümkündür. Bu takdirde tasfiye hükümleri uygulanmaz. Birleşme kararı veren her iki Avukatlık Ortaklığının hak ve vecibeleri yeni oluşacak Avukatlık Ortaklığına intikal eder.
Avukatlık Ortaklığı, Avukatlık Kanununun 68 inci maddesine göre nakil isteminde bulunabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Defterler, Kayıt ve Belge Düzeni


Tutulması Zorunlu Defterler
Madde 31- Avukatlık Ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır. Defterlerin tutulmasından, ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur. Avukatlık Ortaklığınca tutulması zorunlu olan defterler, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır ve Barolar aracılığı ile bedeli karşılığında temin edilir.

Defterlerin Tasdiki
Madde 32- Ortaklığın tutmakla yükümlü olduğu defterlerden gelir-gider defteri ve demirbaş defteri notere tasdik ettirilir. Tasdik zaman ve usulü 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
Ortaklığın diğer defterler için Baro başkanlığına yapacağı başvuru üzerine, Baro tarafından defterlerin sayfa adedi belirlenip, tüm sayfaları Baro mührü ile mühürlenir. Tasdike ilişkin olarak iki nüsha düzenlenen tutanaklardan biri ortaklık sicil dosyasında saklanır. Tasdik işlemi masrafı karşılığında Baro tarafından yapılır.

İş ve Dava Defteri
Madde 33- İş ve dava defterine, ortaklığa gelen iş ve davalar geliş tarih ve sıra numarası verilerek kayıt edilir. Bu kayıtta; gelen dava ve işin sahibi, niteliği, iş ve davanın önemli aşamalarına ve sonucuna ilişkin bilgiler ve işi takiple görevlendirilen avukatlar gösterilir.

Pay Defteri
Madde 34- Pay defterine, her ortak için ayrı bir sayfa açılır. Ortağın kimlik bilgileri, pay oranı, payı devir almış ise kimden aldığı, tarihi ve pay devri yaptığında payın kime devir edildiği bilgilerini kapsar. İntikallerde de gereken bilgiler kaydedilir.
Pay defterine bağlı olarak ayrıca her ortak için bir dosya tutulur. Ortaklığa katılım payı ve pay devrine ilişkin belgeler bu dosyada muhafaza edilir.

Karar Defteri
Madde 35- Ortaklar kurulunun ortaklık faaliyetlerine ilişkin aldığı tüm kararlar tarih ve sıra numarasına göre bu deftere yazılır ve karara katılanlar tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçesi yazarak kararları imzalarlar.

Gelir ve Gider Defteri
Madde 36- Ortaklığın mesleki faaliyet sebebiyle elde ettiği gelirler, serbest meslek makbuzuna dayalı olarak bu deftere kayıt edilir. Serbest meslek makbuzu gelirin tahsil edildiği tarihte düzenlenir. Ortaklığın yaptığı tüm giderler de, belgeye dayalı olarak, gider tarih sırasına göre bu deftere kayıt edilir. Gelir ve gider defterine kayıtlı olan gelir ve giderin dayanağı olan belgeler, düzenlendikleri tarihi takip eden yıl sonundan itibaren beş yıl doluncaya kadar saklanır. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

Demirbaş Defteri
Madde 37- Ortaklığın sahip olduğu menkul ve gayrimenkul mal varlığının tamamı iktisap tarih ve sırasına göre bu deftere kayıt edilir. Amortisman kayıtları da bu defterde gösterilir. Menkul demirbaşların yıpranması ve kullanılmaz hale gelmesi veya satılması halinde usulüne uygun şekilde kayıttan düşülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Vekaletname


Vekaletname ve Yetki Belgesi
Madde 38- Ortaklığın takip edeceği işlere ait vekaletnameler ortaklık adına düzenlenir.
Ortaklık, iş ve davayı takip edecek ortak veya çalışan avukatlarına usulüne uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi verir. Vekaletnamede tevkil yetkisi olması halinde ortaklık, ortakları ve çalışan avukatları dışında üçüncü bir avukata da yetki belgesi verebilir. Bu halde de ortaklığın Kanun ve bu Yönetmeliğe göre müteselsilen sorumluluğu devam eder.

Vekaletname Kayıt Defteri
Madde 39- Ortaklık adına iş ve dava takip etmek üzere alınan vekaletnameler, ortaklık vekaletname kayıt defterine; vekalet verenin kimlik bilgileri, vekaletnamenin düzenlendiği notere ait bilgiler, noter yevmiye numarası ve tarihini içerecek şekilde kayıt edilir ve bu kayıt sırasına göre ortaklıkça vekaletname asılları fihrist ile de irtibatlandırılarak arşivlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Disiplin Hükümleri ve Son Hükümler


Cezai Sorumluluk
Madde 40- Ortaklık, ortaklar hakkındaki disiplin takibatından bağımsız olarak disiplin takibinin konusunu oluşturamaz.
Her bir ortak ve ortaklıkta çalışan avukatlar mesleki görevlerinden dolayı Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına uygun davranmak zorundadır. Kanun ve Meslek Kurallarına aykırı davrananlar, eylemlerinden şahsen de sorumludur.
Ortağın ve ortaklıkta çalışanların disiplin suçu oluşturan işlem ya da eylemi, ortaklar kurulunun kararı ya da yönetici ortağın talimatı ile yerine getirilmiş ise; ya da ortaklık, Kanuna ve kurallara aykırı işlem ya da eylemleri itiyat haline getiren ortakları veya çalışan avukatları hakkında gerekli işlemleri yapmadığı takdirde, eylemin ağırlığına göre Kanunda yazılı disiplin cezalarının muhatabı olur.

Hukuki Sorumluluk
Madde 41- Avukatlık ortaklığı, ortağın ve ortaklıkta çalışanların mesleki görevlere ilişkin eylem, işlem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sınırsız olarak sorumludur. Ortaklığın ilgilisine rücu hakkı saklıdır.

Yürürlük
Madde 42- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 43- Bu Yönetmelik, hükümlerini, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

16.06.2024
AV. KADİR KARAÇELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.