MUŞ BAROSU CMK YÖNERGESİ
Tarih: 7.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 9607

MUŞ BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

I.BÖLÜM
AMAÇ ve KAPSAM

Amaç ve Kapsam
MADDE 1. Baroların Avukatlık Kanunu 79 ve 95. maddeleri ile üstlendikleri “ Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevli avukat, mağdur, şikâyetçi, katılan avukatı ve uzlaştırıcı avukat görevlendirilmesine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Muş Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tanımlar
MADDE 2. Bu yönergenin uygulanmasında;

a. Görevli avukat; bu yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak Muş Barosu CMK sistemine katılmış ve görevli avukat, mağdur, şikayetçi, katılan avukatı ve uzlaştırıcı avukat olarak görev alan avukatları,
b. Baro İlçe Temsilcileri; Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler
c. Görev puanı; yapılan her görevlendirme başına düşen puan
ç. Görevli avukat puanı; Görevli avukatların sisteme dâhil olduktan sonra (sistemde var olan avukatların puanları 01.01.2009 itibariyle “0” sayılarak) kendilerine yapılan görev puanlarının toplamı
d. Ortalama puan; CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puan
e. Çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi
f. Müvekkil; bu yönerge gereği hukuki yardım istemlerinden yararlanan kişileri
g. Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,
ğ. Kovuşturma;  İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,
İfade eder.

 

II.BÖLÜM
ORGANLAR ve GÖREVLERİ

Organlar
MADDE 3. CMK Uygulamasına ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, CMK Komisyonu, CMK Uygulama Servisi, Baro İlçe Temsilcileri ve gönüllü avukatlar tarafından yerine getirilir.

Baro Yönetim kurulu
MADDE 4. Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.

CMK Komisyonu
MADDE 5: CMK Komisyonu, Muş Barosu CMK uygulamasının hukuki tartışma, inceleme, değerlendirme zeminini oluşturur. Komisyon başkanı, üyeler arasından seçim yapılması halinde en çok oy alan, aksi halde en kıdemli yönetim kurulu üyesi komisyon başkanıdır. Komisyon başkanı aynı zamanda CMK servis hukukçusudur.
Muş Barosu CMK komisyonu her ayın ilk Çarşamba günü toplanır. Bunun dışında Yönetim Kurulu  veya komisyon başkanı her zaman komisyonun olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verebilir.
CMK uygulama sisteminde görevli avukat olarak yer alanlardan isteyenler CMK Komisyonuna üye olabilirler.
Olağanüstü toplantı çağrısı sadece komisyon üyelerine yapılır. Olağan ya da olağanüstü komisyon toplantılarına ilişkin dokümanlar isteklerine göre kurye, posta, elektronik posta ya da faks yoluyla öncelikle komisyon üyelerine iletilir. Komisyon üyeleri olmak için en az bir komisyon çalışma grubunda yer almak gereklidir.

CMK komisyonu tüm Muş Barosu üyesi avukatların katılımına açıktır.

CMK Komisyonu Çalışma Yöntemleri
MADDE 6: CMK komisyonu;
a) - görevlendirme ve uygulama,
- işkence ve kötü muamelenin önlenmesi
- eğitim,
- yayın ve sunum alt çalışma grupları ile çalışmalarını yürütür.  
Aylık komisyon toplantısında her gruba bir gündem maddesi ayrılır. Komisyon üyelerinin bilgilendirilmesi, çalışma gruplarının oluşumunu, olağan komisyon toplantısının gündeminin oluşturulmasını servis müdürü izler ve koordine eder.


1. Görevlendirme ve uygulama çalışma grubu, CMK uygulamasındaki aksaklıkları tespit ederek gidermek amacıyla yasa ve yönetmelik değişikliklerini de içerebilecek çalışmalar yaparak komisyona sunar.
2. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi çalışma grubu, uygulamada saptanan işkence kötü muamele ve hak ihlallerinin izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması amacıyla çalışmalar yapar ve önerilerini komisyona  sunar.
3. Eğitim çalışma grubu;

 1. Önceki eğitim çalışmaları programlarında yer alan konu ve konularla ilgili içerik, sunumcu teklifi, sunum zamanı, eğitim materyali, eğitim mekanı ile ilgili yakınma ve çözüm önerilerinin Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere komisyona sunulması,
 2. Yapılacak eğitim çalışması programına eklenebilecek konu başlıkları ile mevcut konu başlıklarına dahil edilebilecek içerikle ilgili yeni uygulama, mevzuat değişikliği, uluslararası sözleşme yorumu önerilerini komisyona sunar,
 3. Eğitim programlarına katılan sunumcuların yapacakları sunumlara ilişkin “eğitim materyalleri” (örnek dosya-karar-mevzuat-ders notu-sinevizyon-ses düzeni-tepegöz asetat vs.-film, video,disket,cd-yardımcı sunumcu –canlandırma  malzeme ve yardımcıları-gözetmen –uzman  eğitimci yada  akademisyen)  ile ilgili değişiklik önerilerini komisyona sunar.

4. Yayın ve sunum çalışma grubu; görevli avukatlara yönelik yayınlar hazırlanması sağlar ve komisyon toplantılarının ilk gündem maddesindeki sunumlara ilişkin öneri, değerlendirme ve hazırlık çalışmaları yapar.
Komisyon çalışma grupları Muş Barosu ilgili komisyon ve yürütme kurullarından (CMK yürütme kurulu, İşkence ve kötü muameleyi önleme çalışması eşgüdüm kurulu, yayın komisyonu, staj eğitim merkezi yürütme kurulu) gündem maddesi ve konuyla ilgili olarak toplantıya katılma talebinde bulunabilir.
a. CMK komisyonu alt çalışma gruplarından gelen öneri ve çalışmaları değerlendirerek bunlarla ilgili değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
b. Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

CMK Uygulama Servisi:
MADDE 7: CMK Uygulama Servisi; servis müdürü, servis hukukçu personeli ve servis personelinden oluşur.  
Servis Müdürünün görevleri:
a. Görevlendirme, değerlendirme, ücretlendirme aşamalarını izler ve aksaklıklarla ilgili tedbirleri alır.
b. Servis işleyişiyle ilgili (göreve kabul, askıya alınma, istifa, tekrar listeye alınma, görev iadesi, şikayet, itiraz gibi işleri takip eder, bu konulardan gerekli gördüklerini yürütme kurulu gündemine alır.
c. Yürütme Kurulu gündemini hazırlar. İvedi durumlarda ve mümkün olduğu takdirde yürütme kurulu üyelerinin görüşlerini telefonla alarak karar gereğini yerine getirir. Telefonla alınan karar ilk yürütme kurulu toplantısında (varsa karşı oy sahiplerinin görüşleri alınmak üzere) gündeme alınır.
ç. CMK uygulaması gereği servise ilişkin tüm konularla ilgili görev paylaşımını yapar, koordinasyonu sağlar ve servis çalışmalarını denetler.
d. Servis çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’na sunulacak üç aylık raporu hazırlar ve Görevli Yönetim Kurulu Üyesine sunar. Servis çalışmaları dolayısıyla Görevli Yönetim Kurulu Üyesine karşı birinci derecede sorumludur.
e. Servis müdürü bu yönergede yer alan görevlerini Muş Barosu personel çalışma ilkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulundan iletilecek talimatlar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür.    
Servis görevlisi hukukçuların görevleri:
a. Emniyet birimleri, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler, sanık veya sanığın özgürlüğünden yoksun olduğu hallerde sanık yakınlarından, mağdur şikayetci ve yakınlarından gelen avukat taleplerini değerlendirerek görevli avukatları görevlendirir.
b. Görevlendirmelere ilişkin bilgileri, varsa görev çizelgesindeki sıra dışı görevlendirmelerin nedenlerini, görev kabul etmeyen, mazeretli ya da yerinde bulunmayan görevli avukatların kaydını tutar.
c. Görevli avukatlar tarafından baroya sunulan raporları inceler. Raporlardan verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmediğinin anlaşılması durumunda raporu görüşünü içerir üst yazıyla birlikte servis müdürüne iletir.  
ç. Raporlardan soruşturmaları yürüten birimlerce işkence, kötü muamele ve hak ihlali yapıldığının saptanması durumunda raporu görüşünü içerir üst yazıyla birlikte servis müdürüne iletir.   
d. Servis müdürü tarafından belirlenecek görev paylaşımındaki görevleri yerine getirir.
e. Servis görevlisi hukukçular bu yönergede yer alan görevlerini Muş Barosu personel çalışma ilkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulundan iletilecek talimatlar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür.
f. Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Yardımcı Personelin Görevleri:
a. Servisi ilgilendiren her türlü dilekçenin kabul ve kaydını yapar; görüşünü almak üzere servis müdürüne iletir, mahkemelerden gelen görevlendirmeleri yapar, Baro muhasebesi ile servis bağlantısını sağlar, servis defter ve kayıtlarının düzenli tutulması ile her görevli avukat için görevlendirmelerle ilgili ayrı birer dosya açılarak bu dosyalarda gerekli  bilgi ve belgelerin toplanmasını sağlar.
b. Servis müdürü tarafından belirlenecek görev paylaşımındaki görevleri yerine getirir.
c. Baro yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Baro İlçe Temsilcileri:

MADDE 8:1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler;
a) İlçesini CMK Komisyonu’nda temsil eder.
b) İlçesindeki görevli avukatlara CMK uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin aktarılmasını sağlar.
c) Kendi bölgesindeki görevlendirme uygulamasını izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında yönergede yer alan organları bilgilendirir.
d) CMK komisyonunun düzenleyeceği söyleşi toplantılarına ev sahipliği yapar.
e) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 
GÖREVLİ AVUKATLAR

Görevli Avukatlar ve Sisteme Kabul   :
MADDE 9: Görevli avukatlar bu yönerge kapsamında hukuki yardım istemlerinde görev alan avukatlardanoluşur.CMK kapsamında gelen taleplerin karşılanmasında Baro tarafından görevlendirilmek isteyen avukatlar, Baro Başkanlığı'na CMK servisinde dolduracakları başvuru formuilebaşvururlar.
Yönergenin 19. maddesinde belirtilen eğitim çalışmasına katılmış ve katılım belgesi almaya hak kazanmış olanlar görevli avukat listeye eklenir. Eğitim çalışmasının kapsamı, yeri ve tarihi belirlenerek başvuranlara tebliğ olunur.

 
Avukat görevlendirme esasları:

MADDE 10: CMK uyarınca avukat  görevlendirme yetkisi yalnızca Baro Başkanlığına aittir.
Görevlendirme olmaksızın görevli avukatlık hizmeti veren avukata bu yönergedeki yaptırımlarla ilgili usul uygulanır ve bu görev dolayısıyla ücret ödenmez. 

Soruşturma evresinde;
MADDE 11: Soruşturma evresine ilişkin olarak iletilecek hukuki yardım istemleri servis görevlisi hukukçular tarafından değerlendirilir ve hazırlık nöbet çizelgeleri esas alınarak o günkü nöbetçi avukatlardan öncelikle görev yerine en yakın avukat, görev yerine en yakın avukat o gün görev almışsa, görev almayan bir sonraki avukat seçilerek görevlendirilir. Hazırlık nöbet listeleri gün içinde nöbetçi olan avukat puanına göre sıralıdır. Tüm avukatlar birer görev aldıktan sonra avukat puanına göre görev dağıtımı yapılabilir. Nöbetçi avukatların yeterli olmadığı durumlarda, aylık nöbet çizelgesine göre takip eden günlerin nöbetçilerinden görevlendirme yapılır.

Kovuşturma evresinde ;
MADDE 12:Kovuşturma evresinde mahkemelerden gelen avukat istemleri Baro tarafından puana göre sıralı listeden yapılır. Ortalama puanın altındaki görevli avukatlara puanları ortalama puanı bulana dek aynı anda birden çok mahkeme görevlendirmesi yapılabilir. Avukatın atanması, Baro Başkanlığı tarafından mahkemelere bildirilir ve görevlendirilen avukata yazılı olarak tebliğ edilir.          

Mahkemelerden gelen istemlerde soruşturma evresinde  görev yapan avukat bildirilmiş ise görev o avukata verilir. Avukat belirtilmeksizin yapılan istemlerde Baro tarafından görevlendirilen avukat, dosyada daha önce kendisine yapılan görevlendirilme ile ilgili “görevli avukat” bulunup bulunmadığını inceleyip, varsa görevi iade etmek zorundadır. Görevi iade eden avukatın iade ettiği göreve ilişkin puanı derhal avukat puanından indirilir.

Görevlendirme İlke ve Yöntemleri;

MADDE 13: Muş Barosu Yönetim Kurulu CMK Servisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi veya CMK komisyonu tarafından iletilecek önerileri değerlendirmek suretiyle görevlendirme yöntemleri, oluşturulacak görevlendirme listeleri ve puan sistemine ilişkin kurallar ile ilgili olarak hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır.

Görevin sona ermesi:
MADDE 14 :

 1. Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun çocuklarla veya sağır, dilsiz yada kendini savunamayacak derecede engelli olanlarla ilgili görev alan avukatın görevi açılacak davada verilecek karar kesinleşene kadar.
 2. Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun suç tarihinde 18 yaşından büyük olanlarla ilgili görevler; yasadaki zorunlu avukatlık hallerinde kişi hakkında açılan davada verilecek karar kesinleşene kadar, diğer hallerde soruşturma evresinde iddianamenin kabulüne karar verilmesine kadar, soruşturma evresi sonucunda kişi özgürlüğünden yoksun kalırsa (yoksunluk durumu sonradan sona erse bile) açılacak davada verilecek karar kesinleşene kadar ve her halde hukuki yardım isteminde bulunan kişinin açık ve yazılı avukat isteminden vazgeçtiğini baro ya da mahkemeye bildirmesine kadar devam eder.
 3. Uzlaştırma görevlendirmeleri açısından CMK madde 249/(5) gereği belirlenecek süre sona erene kadar, bu süre sona ermeden uzlaşma görüşmeleri sona ererse CMK 249/(7) gereği hazırlanacak raporun Cumhuriyet Savcılığına sunulmasına kadar devam eder.
 4. Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun birden fazla kişi için görev alan avukatın görevi menfaat çatışması çıktığı anda görev yaptığı tüm kişiler için derhal sona erer.
 5. Görevden çekilme yasalardaki koşullar dahilin de gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu derhal yazılı olarak Baroya bildirir. Bu bildirimler görev ile ilgili bilgileri, çekilme gerekçelerini, görev yapılan aşamalara ilişkin tutanakları ve işin sonraki aşamalarında sağlıklı takibi için gerekli tüm bilgileri içerir. Aksi halde avukatın sorumluluğu devam eder.
 6. Davanın yetkisizlik veya başka her hangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde görev sona erer.
 7. Birleştirme durumunda; birleştirme ile esası kapanan dosyalardaki avukatların görevi sona erer.  Diğer, yani birleştirilen dosyadaki avukatın görevi devam eder.
 8. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında bir sebeple görevlendirme listesinden çıkan görevli avukatın son soruşturma aşamasındaki görevi, ücretini almadığı mahkeme görevleriyle ilgili olarak sona erer. Ücret aldığı görevlerin ücretini yürürlükte olan tarife üzerinden iade etmesi veya görevi halen görevli avukatlık sıfatı devam eden bir başka görevli avukata ücretsiz olarak devretmesi durumunda da görevi sona erer.
 9. Hukuki yardım isteminde bulunan için özel vekil atanması durumunda görevli avukatın görevi sona erer.

 

Görevli Avukatın Hak ve Yükümlülükleri:

MADDE 15 :Görevli avukatlar;                                  

a.   Görev çizelgesinde görevlendirildikleri taktirde , CMK gereğince  verilecek görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

b.   Görevden çekilme ya da işi reddetme talebi yasadaki koşullar ile sınırlı olup; görevden çekilme ya da işi reddetme durumunda derhal Baro'ya bilgi verilir.

c.    Görevli avukatlar atandıkları görevle ilgili olarak karşılaştıkları hukuka aykırılıkları tespit eder ve sorumluları hakkında gerekli yasal işlemleri yaparlar. Durumu rapor halinde Baro Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler.

ç. Görevlendirilen avukat, görevlendirme ile ilgili zabıt, tutanak vesair tüm belgeleri makul sürede CMK servisine teslim etmeleri gerekir

Görevli Avukatlıktan Çıkma;
MADDE 16 : Görevli avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler. Kendi isteği ile listeden çıkan avukat bir yıl geçmeden listeye yeniden yazılamaz. Baro Yönetim kurulu kararı ile bu süreyi kısaltabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRET VE GİDERLER

Ücret :
MADDE 17 : Görevlendirilen avukata; ilgili tarife, yönetmelik doğrultusunda hukuki yardımın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödeme yapılır. Ödeme belgeleri, tediye fişleri CMK servisi tarafından hazırlanır.

Giderler :
MADDE 18: Görevli avukatlara, görev verilmesi ile birlikte hazırlık soruşturması ve son soruşturma aşamalarında yapacakları giderler için ilgili yönetmelikte belirlenen giderler ödenir

BEŞİNCİ BÖLÜM 
MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI

Eğitim Semineri:
MADDE 19: Sisteme katılıp görev almak üzere ilk kez başvuranlar düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadırlar. Seminerin tarihi ve yeri önceden belirlenmek koşulu ile ilgililere duyurulur. Eğitime katılanlara katılım belgesi verilir ve bundan sonra görev listesine dahil edilirler.
Bu eğitim çalışmasının giderleri Barolar Birliğinin CMK uyarınca ayırmış olduğu bütçeden karşılanır.
Yürütme kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulduğu hallerde tüm görevli avukatlara yönelik olarak kapsamlı eğitim çalışmaları düzenlenebilir. 

Genel Değerlendirme Toplantısı:
MADDE 20: Tüm görevli avukatlara yönelik olarak yılda en az bir kez değerlendirme toplantıları yapılır. Bu toplantılara katılmak tüm görevli avukatlar açısından zorunludur. 

 

ALTINCI BÖLÜM
YAPTIRIMLAR
Uyarı:

MADDE 21: ( 31/12/2009 tarih ve 2009/40 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir.)  

Görevli avukatlardan;

1.     Telefon ve adres değişikliklerini ilk görevlendirmeye kadar bildirmeyenler,

2.      Görevlendirme sistemine göre nöbetçi oldukları halde görevi kabul etmeyenler,

3.      Görevlendirme sistemine göre nöbetçi oldukları halde arandıklarında bulunamayanlar ile Telefonlara cevap verilmemesi ya da telefonların kapalı olması durumunda, görevli avukata ulaşmak için en fazla 15 dakika beklenilecektir. Cevap alınamadığı takdirde ceza puanı uygulanıp bir sonraki avukat görevlendirilecektir.

4.      Düzenlenen genel değerlendirme toplantılarına katılmayanlar,

5.      Bu yönerge gereğince geçerli bir görevlendirme olmaksızın görev yapanlar,

6.     Disiplin kovuşturması gerektirmese de, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit  edilenler,

7.      Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

               Yürütme kurulunun önerisi ile Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar ve aynı zamanda nöbet çizelgesindeki sıraları atlanıp, görevin aksaması hazırlık aşaması ise bu aşamada görevlendirme neticesinde verilen puan kadar ve görevin aksaması mahkeme aşaması ise bu aşamada görevlendirme neticesinde verilen puan kadar da ceza verilir. Bu aşamadan sonra yapılacak görevlendirme ise, bir sonraki sırada yer alan görevli avukat görevlendirilerek yapılır..

8.      Görev mahalline şehiriçi yerleşim yerlerine yarım saat (30 dakika) şehir merkezi dışında bulunan yerleşim yerlerine 1 saat ( 60 dakika) içerisinde gitmeyen avukata o görevlendirme için belirlenen puan kadar ceza puanı verilir ve sıradaki avukat görevlendirilir.

9.      Hazırlık aşamasında karakolda en fazla 4 ifade, Savcılık, Sorgu safhasında 2 ifade, Mahkemede 2 şahıs için bir müdafii görevlendirilir.

10. Hazırlık aşamasında görevlendirmeler  24 saat esasına göre yapılır.

11.Mahkemelerde aciliyet arz eden müdafii taleplerinde CMK servis hukukçusunun uygun görmesi halinde hazır bulunmayan avukatın liste sırası baki kalmak üzere baro odasında hazır bulunan sıradaki avukata görev verilir. 

               

Geçici olarak listeden çıkarılma:
MADDE 22: Görevli avukat listesinde yer alanlardan;

a-   Bu yönergenin uygulanmasına yönelik fiillerinden dolayı hakkında disiplin kovuşturması açılanlar, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak listeden çıkarılabilir.

b. Mahkeme aşamasında yapılan görevlendirmeyi red eden avukat 3 ay süre ile mahkeme görevlendirme listesinden çıkartılır. Bu süre içerisinde görevlendirme yapılmaz.

Listeden kesin olarak çıkarılma:
MADDE 23: Görevli avukatlardan;

a-   İlk uyarı tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 21. maddesi uyarınca iki kez yazılı olarak uyarılanlar, ikinci uyarı tarihinden itibaren,

b- Yönergenin 22. maddesi 1/a bendi uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

c-   Yönergenin 19. maddesi hükmü uyarınca Baro Yönetim Kurulu tarafından açıklanan meslek içi eğitim toplantılarına katılmayanlar, toplantı tarihinden itibaren,

ç- Raporlarında gerçeğe aykırı  bilgi verdikleri tespit edilenler, gerçeğe aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren,

Yürütme kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılırlar. Bu madde hükmü uyarınca listeden çıkarılan görevli avukatların takip etmekte oldukları işlere ilişkin sorumlulukları listeden çıkarılma nedeni, genel avukatlık hukukuna ilişkin bir nedenden dolayı disiplin soruşturması açılmasını gerektirmiyorsa görevli avukatın yetki ve sorumlulukları devam eder. Listeden çıkarılan görevli avukat, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu baro başkanlığına sunar.  
Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren iki yıl geçmeden aynı listeye yeniden yazılamazlar. 

MADDE 24: Yönergenin 21., 22., 23., maddelerinin uygulanması durumunda yönetim kuruluna sevk edilmeden önce ilgiliden yazılı olarak bilgi istenir.

İZİN : ( 25/01/2010 tarih ve 2010/2 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir.)

MADDE 25: Bir yıl içinde her avukatın 30 (otuz) gün izin kullanma hakkı mevcuttur.

 

YEDİNCİBÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Yürürlük:
MADDE 25 : Muş Barosu Yönetim Kurulu'nun  12/11/2008  tarih ve  2008/42 sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge , 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

 

Av. Sabahattin Göçmen                    Av. Aziz Canşı                               Av. Nurettin Tanış

Baro Başkanı                                    Başkan Yardımcısı                       Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Abdulbaki Çelebi                                               Av. Feridun Taş

Sayman                                                                                 Üye

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

18.05.2024
AV. KADİR KARAÇELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.